Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на договора за използване на услугата “Интернет по локална мрежа ”
I. Предмет на общите условия
1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията , свързани с
предоставяне на услугата “Интернет по локална мрежа ” от ПРОНЕТ-КОМ ЕООД (наричано по долу Доставчик ) на неговите клиенти .
2. Доставчикът осъществява достъпа на Клиента до Интернет посредством една от предлаганите от него услуги съгласно с тарифния план
а ) Услугата “Неограничен достъп ” се състои в осигуряване на неограничен
достъп до Интернет с негарантирана скорост на трафика в международната част от мрежата и негарантирана скорост на трафика в българската част от мрежата .
б ) Услугата “Бизнес абонамент ” се състои в осигуряване на достъп до
Интернет с гарантирана скорост , чийто размер се конкретизира в индивидуалния договор с Клиента .
3. Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго , услугите може да се използват само на един компютър .
4. В различните зони на покритие по преценка на Доставчика могат да се
предоставят само някой от посочените услуги .

II. Инсталиране и оборудване
1. Доставчикът извършва необходимото , за да осъществи достъпа на Клиента до интернет не по -късно от 3(три) дни от подписването на индивидуалния договор с него . За целта Клиентът трябва да разполага с :
- Функциониращо компютърно и комуникационно оборудване , необходимо
за свързването към интернет , включително с мрежова карта ; - Инсталирана Операционна Система минимум Windows98;

- Занулени контакти на вътрешната слаботокова инсталация ..
2. Клиентът е длъжен да осигури безпрепятствен и денонощен достъп до
инсталираните устройства на Доставчика , ако те са в рамките на обитаваната от него сграда , включително при необходимост от първоначална инсталация или подмяна . Клиентът е длъжен да съдейства по всички възможни начини на Доставчика и неговия технически персонал за доброволното уреждане на
евентуални спорове с останалите обитатели на жилищната сграда .
3. Доставчикът носи отговорност за всяка умишлена или неумишлена щета ,
нанесена на жилищната сграда от неговия технически персонал при /или по повод физическото свързване на Клиента към Интернет .
4. Всички активни устройства и кабели , осигурени от Доставчика за целите на свързването към Интернет остават негова собственост . Клиентът е длъжен да не предприема и , доколкото зависи от него , да не допуска да се извършват промени в който и да било от елементите тези устройства и кабели
5. Клиентът се задължава да уведомява своевременно Доставчика за всяко
посегателство на трети лица върху оборудването по предходната точка , както и за настъпили повреди , които пречат на нормалното използване на услугата по договора .

III. Начало , срок и прекратяване на договора
1. Договорът се сключва след физическото свързване на Клиента към локалната мрежа , но преди започване ползването на услугата . Сключването на договора е доказателство , че на Клиента е предоставено ползване на съответната услуга и че достъпът до Интернет е осъществен след съвместна проверка на Клиента и представители на Доставчика .
2. Срокът на ползване на услугата се указва в Договора .
3. Договорът може да бъде прекратен едностранно от Доставчика , при което същият дължи обезщетение на Клиента в размер , посочен в индивидуалния договор .
4. Договорът може да бъде прекратен с отправяне на едностранно изявление при настъпване на форсмажорни обстоятелства , ако тези обстоятелства продължат повече от 30 дни .
5. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни ,.изразено в писмена форма .
6. Договорът може да бъде прекратен незабавно и без предупреждение от страна на Доставчика , в случай на нарушение на изискванията по раздел V І , т . 1,2,3 от настоящите Общите условия .

IV. Цени и условия на плащане
1. Клиентът заплаща ползването на съответната услуга съгласно индивидуалния
договор и Тарифата на ;;ПРОНЕТ-КОМ ” с цените на предоставяните услуги .
Тарифата се предоставя на
разположение на клиентите във всички офиси на Доставчика .
2. Всички такси се заплащат авансово
3. Ако съответната услуга не бъде заплатена в срок , достъпът на Клиента до Интернет се прекратява и той се изключва физически от мрежата на Доставчика . Услугата се подновява след заплащане на пълната й стойност и заплащане на такса за повторно включване съгласно действащата Тарифа на Доставчика . Неизконсумирания за съответния месец трафик , включен в тарифния план , не се прехвърля за следващ период .
4. При повишаване на цената на съответната услуга или намаляване на договорните скорости Доставчикът може да отправи едномесечно предизвестие до клиентите си чрез своята уеб страница или по друг начин .

V. Права и задължения на доставчика
1. Доставчикът е задължен да създаде организация за денонощно приемане на информация за възникнали повреди , които правят невъзможно ползването на съответната услуга или влошават качеството й .
2. Във връзка с поддръжката на предоставяната услуга Доставчикът има право да провежда профилактики с максимална продължителност по два часа всяка не по – често от 5 пъти в месеца . По време на профилактиките е възможно влошаване качеството на съответната услуга или временното й прекъсване . Възможно е провеждането на по -голям от предвидения в тези Общи условия брой профилактики , когато такива се налагат от външните доставчици на услугата към Доставчика .
3. При по -продължителна профилактика Клиентът следва предварително да бъде уведомен Предупреждението за профилактика се изпраща 24 часа преди събитието , като това не се отнася за случаите , когато профилактика се налага от външните доставчици на услугата и Доставчикът не е бил своевременно уведомен .
4. При възникване на проблем , предизвикващ влошаване качеството на съответната услуга , Доставчикът е длъжен да го отстрани до 24 часа от подаване на заявката . При независещи от Доставчика проблеми – природни бедствия , бури , проблеми в електрозахранването и др . срокът се удължава с 24 часа след всяко случило се събитие
5. При не предоставяне на съответната услуга за повече от 10% от заплатения период по вина на Доставчик въпреки подаване на заявка по предходната точка , последният дължи неустойка на Клиента в размерна 25% от месечната такса .
6. Доставчикът има право с протокол съставен от него да констатира нарушения във връзка с IP адрес и /или MAC адрес и опити за нерегламентирано получаване на достъп на друг клиент , както и тяхното използване .

VI. Права и задължения на клиента
1. Клиентът получава достъп до Интернет при сключването на индивидуалния писмен договор .
2. Клиентът се задължава да заплаща в срок всички дължими суми в размерите , предвидени в Общите условия , индивидуалния договор и действащата Тарифа
3. Клиентът се задължава при ползване на съответната услуга да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави , включително да не зарежда , съхранява , разпространява , използва или предава файлове , програми , изображение , звук или каквито и да е други материали , имащи забранено от закон съдържание , или нарушаващи права на трети лица , включително права на интелектуална собственост , както и да не зарежда , съхранява , разпространява , използва или предава файлове , програми или каквито и да е други материали , съдържащи компютърни вируси , програми за отдалечен достъп (“троянски коне ”), нежелана поща (“spam”) или материали , насочени към преодоляване , компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи
4. При ползване на съответната услугата Клиентът не може да създава затруднения за ползването на услугата или на други услуги от други клиенти .
5. Клиентът няма право да включва допълнителни устройства , свързани с използването или предоставянето на услугата , без разрешението на Доставчика .
6. Клиентът няма право да променя своя IP адрес и /или MAC адрес . Забранени са всякакви опити за нерегламентирано получаване на друг клиент , както и тяхното използване .
7. Клиентът се задължава да не използва услугата за изпращане или получаване на материали с обиден , насилствен или заплашителен характер , или такива които нарушават поверителност , лична неприкосновеност , авторски права и други права , или такива , изпращането и получаването на които нарушава законовия ред на страната или съдържа призиви за извършване на насилствени действия .
8. Предоставяната от Доставчика услуга не може да бъде предмет на препродажба , предоставяне под наем , предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване , нито на други правни действия от страна на Клиента освен ако неизползва услуга „Бизнес абонамент ”.
9. Предоставяната от Доставчика услуга може да бъде предмет на препродажба , предоставяне под наем , предоставяне за възмездно или безвъзмездно ползване , отстрана на Клиента само след писмено съгласие от страна на Доставчика .
10. Клиентът се задължава да не използва предоставяната му услуга на повече от един компютър , освен ако това е изрично предвидено в индивидуалния договор .
11. При наличието на вируси , пречещи на нормалното функциониране на мрежата на Доставчика или предоставянето на услугите , Клиентът е длъжен да отстрани в най -кратък срок съответния вирус . В противен случай Доставчикът си запазва правото да прекрати достъпа му до Интернет до отстраняването на проблема .
12. Клиентът е длъжен да осигурява свободен достъп на представители на
Доставчика до компютъра , чрез който ползва услугата , както и до останалата част от комуникационното оборудване за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по договора .
15. При нарушение на някое от посочените в раздел VI задължения , Доставчикът.има правото да прекрати достъпа на Клиента до Интернет без предупреждение и без право на повторно включване .

VII. Гаранции и ограничение на отговорностите
1. Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на съответната услуга , което се дължи на неизправност или неправилно функциониране на оборудването на Клиента или на неговите неправомерни действия .
2. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента за :
- загуба , намалена печалба , пропуснати ползи и други щети , претърпени в резултат на ползването или невъзможността за ползването на съответната услугата ;
- неспособност на Клиента да изпълнява свои задължения поради временна невъзможност за ползването на съответната услуга ;
- претенции на трети лица срещу Клиента , свързани с ползването на услугата от Клиента ;
- повреди по комуникационни линии и съоръжения извън контрола на
Доставчика , причинени в резултат на :
а ) прекъсване на електрозахранване , което извежда комуникационните линии от нормална експлоатация ;
б ) външна не оторизирана интервенция и нанасяне на повреди по комуникационните линии от трети лица ;
в ) нанасяне на повреди по комуникационните линии в резултат на природни бедствия , аварии и други ;
г ) ползването от страна на Клиента на по грешна или неактуална информация от Интернет ;
д ) вреди , дължащи се на грешки или небрежност на Клиента .

VIII. Санкции
1. При констатиране на нарушения по точка 6 от глава V І -та на настоящият договор , клиента дължи глоба в размер на 2 /две / месечни такси съгласно тарифният план , по който използва услугата .
2. При констатиране на нарушения по точка 8 от глава V І -та на настоящият договор , клиента дължи глоба в размер на 4/четири / месечни такси , съгласно тарифният план , по който използва услугата .

IX. Заключителни разпоредби
1. Всички спорни въпроси , които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните , се уреждат от тях чрез преговори и по приятелски начин , като се правят взаимни отстъпки .
2. В случай , че спор между страните по Договора не може да бъде решен по пътя на предходната точка , то тогава спорът се отнася за решаване от съответния съд по седалището на Доставчика , като ще се прилага материалното и процесуално право на Република България .
3. В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи ,съставляващи договора между страните за ползването на услугата , техният приоритет се определя в следната последователност :
а ) Анексите към договора ;
б ) Индивидуалния договор ;
в ) Общите условия .
4. Договорът може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните чрез подписване на анекси .
5. Клиентът приема , че Доставчикът може да прехвърли отчасти или изцяло правата и задълженията си по договора с него на трето лице , при което обвързването на Клиента става с уведомяването му за Прехвърлянето от новия доставчик .
6. Личните данни на Клиента , които при сключването на индивидуалния договор стават достояние на Доставчика , се съхраняват от последния при спазване изискванията на Закона за защита на личните даннии Закона за далекосъобщенията . Целта на съхранението е възможността за индивидуализи ране на Клиента и контактуване с него в рамките на договорното правоотношение , както и за целите , посочени в чл .202 от Закона за далекосъобщенията . Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни .
7. Страните приемат , че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло . Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката .

Свържете се още ДНЕС

Работно време: 09:00 до 18:00ч. (от понеделник до петък)

Къде да ни откриете?

жк. Надежда 3, бл. 330 (на гърба)
Работим и с касите на EasyPay и e-Pay

Пиши ни сега!

Имейл: office@pronet-bg.com

телефон: 02 995 00 55

моб. телефон: 0898455291

моб. телефон: 0879455291

моб. телефон: 0897922905

Локация